TAXexpert


   › Úvod » E-shop » Licenční podmínky (EULA)

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA

(End-User-License-Agreement)

Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert®

1. Základní ustanovení a definice pojmů

1.1 Následující licenční podmínky s koncovým uživatelem (dále jen „EULA“) upravují vztahy mezi společností Audatex Systems s.r.o. a uživatelem při užívání software TAXexpert®. Součástí těchto podmínek mohou být další podmínky. Tyto licenční podmínky a další podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.taxexpert.cz. Software TAXexpert® zahrnuje počítačový software, nebo jeho jednotlivé části a může obsahovat příslušnou databázi, dokumentaci v elektronické podobě a webové služby (dále jen „WS“).

1.2 Veškerá práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), k software TAXexpert® a jeho jednotlivým částem (dále jen „Produkt“) náleží společnosti Audatex Systems s.r.o., IČ 27384110, se sídlem Želetavská 1449/9, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Poskytovatel“). Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat oprávnění k výkonu práva užít produkt třetím osobám (dále jen „Nabyvatel), a to ve stanoveném rozsahu uvedených v těchto licenčních podmínkách a dalších podmínkách.

1.3 Nabyvatel se zavazuje při výkonu práva užít Produkt k dodržování a ochraně práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jakož i jiných práv duševního vlastnictví vztahujících se k Produktu nebo souvisejících s jeho užíváním a k ochraně obchodního tajemství Poskytovatele (zejm. myšlenek a principů, na základě kterých funguje Produkt a jednotlivé části Produktu).

1.4 „Demoverze“ označuje produkt, který má omezenou funkčnost, je volně šiřitelný a nesmí být použitý ke komerčním účelům.

1.5 „Odměna“ je cena licence k Produktu dle platného ceníku Poskytovatele.

1.6 „Inovace“ nebo „Upgrade“ je přechod na novou (vyšší) verzi stejného nebo obdobného případně rozsáhlejšího Produktu.

1.7 „Licence“ označuje poskytnutí práva k užití Produktu Nabyvateli.

2. Poskytování a rozsah licence

2.1 Nabyvatel otevřením, spuštěním nebo použitím Produktu potvrzuje, že výslovně a bez výhrad souhlasí s licenčními podmínkami EULA. Pokud Nabyvatel s podmínkami smlouvy EULA nesouhlasí, je povinen zdržet se jakéhokoliv používání Produktu a je povinen si u Poskytovatele bezodkladně vyžádat informace týkající se ukončení poskytování Licence.

2.2 Při dodržení ustanovení této smlouvy tímto Poskytovatel uděluje Nabyvateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Produkt, tzn. právo používat, přistupovat, zobrazovat a spouštět Produkt.

2.3 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci na dobu jednoho roku, tedy na 365 kalendářních dní (dále jen „Licenční doba“), pokud není sjednáno jinak. Licenční doba se počítá od okamžiku přidělení Licence. Poskytnutá Licence je nevýlučná a nepřenosná. Po uplynutí „licenční doby,“ případně prodloužené licenční doby (expirace licence) zanikají veškeré možnosti využití Produktu, a to bez jakéhokoli nároku Nabyvatele na náhradu případných nevyčerpaných možností využití Produktu.

2.4 Licence se vždy vztahuje k jednomu přístupovému právu za účelem užívání Produktu. Poskytnutím této Licence se neuděluje právo sdílení a současného používání Produktu, není-li sjednáno jinak.

2.5 Poskytovatel tímto upozorňuje Nabyvatele, že všechny údaje (data) Produktu mají platnost a využitelnost zásadně ve vztahu k vybranému trhu (např. Česká republika) motorových vozidel.

2.6 Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem udělování práv třetím osobám ohledně software TAXexpert®, tj. zejména prodávat, postupovat, pronajímat, dávat do nájmu, distribuovat, vyvážet, dovážet, jednat jako prostředník nebo Poskytovatel, ani jinak udělovat práva třetím stranám ohledně softwaru TAXexpert®, nebo jakékoli jeho části v případě, že není dohodnuto písemně s Poskytovatelem systému TAXexpert® jinak.

2.7 Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem úprav software TAXexpert®, tj. zejména provádět, způsobovat, dovolovat ani schvalovat úpravy, vytváření odvozených děl, překlad, zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze zdrojového kódu nebo hacking softwaru TAXexpert®, nebo jakékoli jeho části, s výjimkou případů, které připouští platné právní předpisy ČR.

2.8 Nabyvatel nesmí rozmnožovat dokumentaci k užívání Produktu dodanou s Produktem v elektronické podobě, ani její části uvádět ve svých veřejně publikovaných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Tento souhlas mu však Poskytovatel nemusí poskytnout, a to bez uvedení důvodu. Porušení článků 2.6, 2.7 a 2.8 zakládá podstatné porušení licenčních podmínek.

2.9 Nabyvatel provede taková opatření, aby článek 2.7 těchto licenčních podmínek neporušili ani jeho zaměstnanci ani jím sjednané třetí osoby (uživatelé Produktu).

2.10 Nabyvatel je povinen sdělit na základě požadavku Poskytovatele seznam uživatelů Produktu, nebo vydat prohlášení potvrzující, že Produkt je užíván v souladu se stanovenými podmínkami této smlouvy EULA.

2.11 Nabyvatel je povinen neprodleně sdělit jakoukoliv změnu kontaktních a firemních údajů včetně e-mailové adresy Poskytovateli.

2.12 V případě potřeby převedení přístupových práv na jiného koncového uživatele je Nabyvatel bezodkladně povinen informovat Poskytovatele o této skutečnosti.

2.13 Porušením výše uvedených podmínek ztrácí Nabyvatel práva vyplývající z těchto licenčních podmínek. Poskytovatel je oprávněn vyměřit Nabyvateli za každé neoprávněné přenechání Produktu k užití třetí osobě smluvní pokutu ve výši Odměny za poskytnutí Licence. Povinnost zaplatit smluvní pokutu se nedotýká povinnosti nahradit škodu vzniklou z důvodu porušení licenčních podmínek. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování na adresu sídla Nabyvatele, které je ke dni vyúčtování zapsáno v obchodním rejstříku, nebo na adresu bydliště Nabyvatele. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede doporučeným dopisem. Vyúčtování smluvní pokuty se považuje za doručené třetím dnem po jeho prokazatelném odeslání.

3. Inovace („Upgrade“) Produktu

3.1 Tato smlouva EULA se vztahuje na nahrazení, aktualizace, doplňky, přídavné součásti nebo součásti webových služeb Produktu, které Nabyvateli Poskytovatel může poskytnout nebo zpřístupnit po datu získání první licence k užívání Produktu, pokud s nimi nejsou poskytnuty samostatné podmínky. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit webové služby, které jsou Nabyvateli poskytovány nebo zpřístupněny prostřednictvím použití Produktu.

4. Prodloužení Licence

4.1 Licence se automaticky prodlužuje o další jeden rok (365 kalendářních dní), není-li její prodloužení odmítnuto ze strany Nabyvatele formou písemné výpovědi, kterou je třeba učinit a doručit Poskytovateli nejpozději 30 kalendářních dnů před uplynutím licenční doby. Výpověď je možno podat písemně na adresu Poskytovatele nebo elektronickou poštou na adresu taxexpert@audatex.cz a je účinná okamžikem jejího doručení Poskytovateli. Není-li prokázán opak, považuje se výpověď za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání.

4.2 Není-li Licence vypovězena, je Nabyvatel povinen zaplatit Odměnu za prodloužení Licence do čtrnácti kalendářních dnů (14 dnů) na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Tato Odměna je zaplacena připsáním částky odpovídající Odměně na bankovní účet Poskytovatele nebo jejím zaplacením v hotovosti do pokladny Poskytovatele. Výše Odměny za prodloužení Licence je shodná se současně platnou výši Odměny za její poskytnutí (dle aktuálního ceníku), není-li Nabyvatel o změně výše Odměny informován Poskytovatelem na svoji e-mailovou adresu, uvedenou Nabyvatelem při objednávce Licence nebo prostřednictvím webových stránek Poskytovatele.

4.3 Neoznámí-li Poskytovatel do 30 kalendářních dnů před uplynutím licenční doby změnu výše Odměny, je Nabyvatel povinen zaplatit Odměnu ve výši shodné s Odměnou za předcházející licenční dobu. V opačném případě je Nabyvatel povinen zaplatit Odměnu dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

5. Ustanovení o záruce a odpovědnosti Poskytovatele

5.1 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli záruku na dodaný Produkt s tím, že bude mít po celou záruční dobu obsahové a funkční vlastnosti odpovídající úrovni uváděné v jeho dokumentaci nebo na webových stránkách Poskytovatele.

5.2 Délka záruční doby je 6 měsíců a počíná běžet dnem poskytnutí Licence k užívání Produktu Nabyvatelem.

5.3 Produkt je navržen a nabízen jako Produkt obecného určení a nikoliv pro konkrétní účel jakéhokoliv Nabyvatele. Nabyvatel souhlasí s tím, že žádný Produkt není bezchybný a rozhodně Poskytovatel doporučuje pravidelné zálohování souborů.

5.4 Nabyvatel je povinen reklamovat nedostatky v plnění podle článku 4.1 licenčních podmínek bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a má právo na jejich odstranění po dobu záruční doby podle těchto licenčních podmínek. Poskytovatel odstraní takové oprávněné nedostatky plnění v upgrade vyhlášené verze Produktu. Reklamaci lze podat poštou nebo elektronickou poštou na adresu taxepert@audatex.cz

5.5 Veškerá data obsažená v Databázi slouží pro informaci. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré informace obsažené v Databázi byly a jsou získávány s vynaložením jeho řádné péče ze zdrojů považovaných za spolehlivé a přesné, avšak Poskytovatel neodpovídá za jejich přesnost a za případné škody vzniklé v důsledku jejich použití.

5.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za přímé i nepřímé škody způsobené nevhodným použitím, nehodou a zneužitím Produktu včetně škod a nákladů souvisejících s ušlým ziskem, ztrátou dobrého jména, dat nebo počítačových programů. Nevhodností podle tohoto ustanovení se rozumí jednání nebo opominutí jednání v rozporu s licenčními podmínkami, pokyny, doporučeními či uživatelskou dokumentací Poskytovatele nebo jiných výrobců a distributorů.

5.7 Kromě výše uvedeného je Produkt poskytován „tak, jak je“, to jest bez záruky jakéhokoliv druhu, ať vyjádřené nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro jistý konkrétní účel.

5.8 Výše uvedená záruka je neplatná, pokud nefunkčnost Produktu vyplývá z nehody, zneužití nebo nesprávného užívání.

6. Důvěrné informace

6.1 Poskytovatel i Nabyvatel můžou při vzájemné komunikaci získat přístup k informacím, které druhá strana označí jako důvěrné. Nabyvatel zajistí, aby nedošlo k ohrožení těchto důvěrných informací jeho zaměstnanci ani jim sjednanými třetími osobami. Stejnou povinnost splní vůči Nabyvateli Poskytovatel, označí-li Nabyvatel některou zpřístupněnou informaci za důvěrnou.

6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje Nabyvatele k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití Produktů a služeb Poskytovatele. Nabyvatel má právo zasílání těchto informací ze strany Poskytovatele kdykoliv zakázat, a to vyjádřením nesouhlasu elektronickou poštou na adresu taxexpert@audatex.cz.

7. Salvatorní klauzule

7.1 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení těchto Licenčních podmínek neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto Licenčních podmínek. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou Poskytovatel a Nabyvatel konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Licenčních podmínek, jež pozbyla platnosti.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto podmínky smlouvy EULA tvoří nedílnou součást k užívání Produktu.

8.2 Tyto Licenční podmínky užívání software TAXexpert®, včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako smlouvy/potvrzení objednávek na tyto Licenční podmínky odkazující, se řídí českým právem, konkrétně ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon.

8.3 Tyto Licenční podmínky jsou platné od 1. 1. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto Licenčních podmínek bez předchozího upozornění tak, že zveřejní upravenou smlouvu na webových stránkách www.audatex.cz/produkty/TAXexpert

8.4 Nabyvatel prohlašuje, že si text Licenčních podmínek důkladně přečetl a porozuměl právům, povinnostem, podmínkám zde uvedeným. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platným ceníkem Poskytovatele ve vztahu ke všem finančním plněním vztahujícím se k poskytované Licenci. Nabyvatel potvrzuje, že s obsahem bez výjimky souhlasí podle své skutečné, svobodné a vážné vůle a že uděluje souhlas Poskytovateli ke zde uvedeným právům.