TAXexpert


   › Úvod » Produkty » TAXexpert Prognózy

TAXexpert Prognózy

Prognózy cen vozidel slouží k predikaci budoucích cen vozidel za předpokládaných a předem stanovených podmínek.

Aplikace TAXexpert® prognózy je soubor přesně definované posloupnosti algoritmů, který metodikou stanovenou autorem programu umožňuje uživateli na základě vstupních parametrů a pomocí databáze informací o vozidlech stanovit kvalifikovaný odhad budoucí obvyklé ceny vozidla (dále jen „prognózovaná cena“) v závislosti na jeho předpokládané době provozu, předpokládaném proběhu kilometrů a ostatních faktorech, majících přímý či nepřímý vliv na tvorbu této ceny.

Všechny faktory ovlivňující budoucí cenu vozidla jsou vztaženy k situaci na daném trhu.